ZAPYTANIE OFERTOWE

IPM sp.z.o.o. sp.k. składa zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania spotu reklamowego w formie animacji 2d

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu „Promocja terapii leśnej – usług prozdrowotnych w Pestkownicy – „Forest therapy by Pestkownica – impossible to copy””. Projekt, realizowany przez IPM sp.z.o.o. sp.k. będzie współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

POSTANOWIENIA OGÓLNE I WARUNKI UDZIAŁU

 1. Oferta musi mieć formę elektroniczną, zawierać imię, nazwisko oraz numer telefonu/adres email osoby wystawiającej ofertę i być sporządzona w języku polskim.
 2. W ofercie należy podać cenę netto i brutto. Cena podana w ofercie musi zawierać wszystkie opłaty dodatkowe.
 3. Oferta musi zostać przedstawiona w złotych polskich (PLN).
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.
 6. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty kapitałowo lub osobowo powiązane ze spółką IPM sp.z.o.o. sp.k.

ZAMAWIAJĄCY I OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

IPM sp.z.o.o. sp.k. ul. Jana i Stefana Rewersów 18

62-002 Suchy Las

NIP: 972-123-86-24

Zapytania dotyczące postępowania prosimy kierować do Pana Tomasza Jankowiaka – tomasz.jankowiak@pestkownica.com.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie spot, z uwzględnieniem następujących wytycznych:

– długość spotu – 30 sek.
– opracowanie scenariusza animacji
– opracowanie grafik
– animowanie
– animacje infograficzne (informacje tekstowe w języku polskim, niemieckim i angielskim)
– udźwiękowienie (muzyka + efekty dźwiękowe)
– montaż

Zleceniodawca zamówienia udostępnia wykonawcy materiały graficzne jakimi dysponuje tj. logo, zdjęcia obiektu, materiały video.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: do 31 marca 2018r.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW

Oferta musi zawierać:

 1. Nazwę oferenta,
 2. Adres oferenta,
 3. Numer telefonu oraz adres email,
 4. Datę sporządzenia,
 5. Szczegółowy opis przedmiotu dostawy wraz z ceną pozycji wskazanej w opisie zamówienia,
 6. Termin związania ofertą (nie mniej niż 7 dni od złożenia oferty) oraz realizacji zamówienia

Wykonawca może złożyć dowolną ilość ofert w formie elektronicznej, w języku polskim.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Miejsce złożenia ofert:

 

Termin składania ofert upływa w dniu 31 stycznia 2018 roku o godz. 16:00. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

OCENA OFERT I KRYTERIA WYBORU

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego dostawcę, zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

 1. Kryteria formalne dotyczące poprawności złożenia oferty i zawarcia wszystkich niezbędnych informacji, przedstawionych w zapytaniu ofertowym.
 2. Kryteria wyboru, zgodnie z poniższym zestawieniem:
 • 100% cena,
 • Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria. Jeśli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktacje, zamawiający spośród tych ofert wybierze tą ofertę, która posiada wcześniejszą datę wpłynięcia do zamawiającego. W przypadku, gdy żadna z ofert nie spełni wymaganych kryteriów, postępowanie zostaje anulowane.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi poprzez zamieszczenie informacji o wyborze wykonawcy na stronie internetowej. Jeżeli wybrany oferent uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą z pozostałych ofert. Oferenci zostaną powiadomieni o wynikach postępowania drogą mailową.

ZAPYTANIE OFERTOWE

IPM sp.z.o.o. sp.k. składa zapytanie ofertowe dotyczące

wyceny kampanii google adwords, kierowanej na Niemcy dla strony pestkownica.com.pl.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu „Promocja terapii leśnej – usług prozdrowotnych w Pestkownicy – „Forest therapy by Pestkownica – impossible to copy””. Projekt, realizowany przez IPM sp.z.o.o. sp.k. będzie współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

POSTANOWIENIA OGÓLNE I WARUNKI UDZIAŁU

 1. Oferta musi mieć formę elektroniczną, zawierać imię, nazwisko oraz numer telefonu/adres email osoby wystawiającej ofertę i być sporządzona w języku polskim.
 2. W ofercie należy podać cenę netto i brutto. Cena podana w ofercie musi zawierać wszystkie opłaty dodatkowe.
 3. Oferta musi zostać przedstawiona w złotych polskich (PLN).
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.
 6. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty kapitałowo lub osobowo powiązane ze spółką IPM sp.z.o.o. sp.k.

ZAMAWIAJĄCY I OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

IPM sp.z.o.o. sp.k.

 1. Jana i Stefana Rewersów 18

62-002 Suchy Las

NIP: 972-123-86-24

Zapytania dotyczące postępowania prosimy kierować do Pana Tomasza Jankowiaka –tomasz.jankowiak@pestkownica.com.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest

wycena następujących fraz:

– urlaub am see

– polen urlaub

– urlaub polen

– ferien in polen

– urlaub in polen am see

– waldbaden in polen

– naturreisen polen

Kampania w sieci wyszukiwania:

 • ilość wyświetleń reklamy +/- 6000 tys.
 • ilość kliknięć +/- 400

GDN

– ilość wyświetleń +/- 300 tys.

– ilość kliknięć +/- 1000 „

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: do 31 marca 2018r.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW

Oferta musi zawierać:

 1. Nazwę oferenta,
 2. Adres oferenta,
 3. Numer telefonu oraz adres email,
 4. Datę sporządzenia,
 5. Szczegółowy opis przedmiotu dostawy wraz z ceną pozycji wskazanej w opisie zamówienia,
 6. Termin związania ofertą (nie mniej niż 7 dni od złożenia oferty) oraz realizacji zamówienia

Wykonawca może złożyć dowolną ilość ofert w formie elektronicznej, w języku polskim.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Miejsce złożenia ofert:

 

Termin składania ofert upływa w dniu 15 stycznia 2018 roku o godz. 16:00. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

OCENA OFERT I KRYTERIA WYBORU

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego dostawcę, zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

 1. Kryteria formalne dotyczące poprawności złożenia oferty i zawarcia wszystkich niezbędnych informacji, przedstawionych w zapytaniu ofertowym.
 2. Kryteria wyboru, zgodnie z poniższym zestawieniem:
 • 100% cena,
 • Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria. Jeśli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktacje, zamawiający spośród tych ofert wybierze tą ofertę, która posiada wcześniejszą datę wpłynięcia do zamawiającego. W przypadku, gdy żadna z ofert nie spełni wymaganych kryteriów, postępowanie zostaje anulowane.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi poprzez zamieszczenie informacji o wyborze wykonawcy na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (https://www.parp.gov.pl/) oraz stronie internetowej IPM (www.pestkownica.com.pl). Jeżeli wybrany oferent uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą z pozostałych ofert. Oferenci zostaną powiadomieni o wynikach postępowania drogą mailową.

ZAPYTANIE OFERTOWE 

IPM sp.z.o.o. sp.k. składa zapytanie ofertowe dotyczące

zapewnienia noclegu dla trzyosobowego personelu podczas misji gospodarczej na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu „Promocja terapii leśnej – usług prozdrowotnych w Pestkownicy – „Forest therapy by Pestkownica – impossible to copy””. Projekt, realizowany przez IPM sp.z.o.o. sp.k. będzie współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

POSTANOWIENIA OGÓLNE I WARUNKI UDZIAŁU

 1. Oferta musi mieć formę elektroniczną, zawierać imię, nazwisko oraz numer telefonu/adres email osoby wystawiającej ofertę i być sporządzona w języku polskim.
 2. W ofercie należy podać cenę netto i brutto. Cena podana w ofercie musi zawierać wszystkie opłaty dodatkowe, np. prowizję biura, podatki miejskie, opłaty za obsługę, itp.
 3. Oferta musi zostać przedstawiona w złotych polskich (PLN) osobno dla każdej z pozycji wskazanej w zapytaniu ofertowym.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.
 6. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty kapitałowo lub osobowo powiązane ze spółką IPM sp.z.o.o. sp.k.

ZAMAWIAJĄCY I OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

IPM sp.z.o.o. sp.k.

 1. Jana i Stefana Rewersów 18

62-002 Suchy Las

NIP: 972-123-86-24

Zapytania dotyczące postępowania prosimy kierować do p. Marka Jarczyńskiego – marek.jarczynski@pestkownica.com.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie noclegu podczas misji gospodarczej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zgodnie z następującymi wytycznymi:

 1. Hotele muszą spełniać co najmniej standard 4 gwiazdkowy.
 2. Hotele muszą znajdować się w odległości do 2 km od stacji metra (mierzone w linii prostej).
 3. Lokalizacja hotelu powinna znajdować się w mieście Dubaj w obrębie dzielnicy Bur Dubaj, Dubai Marina, Business Bay, Deira, Al-Karud, lub na wyspie Palm Jumeirah.
 4. Hotel powinien zapewniać bezpłatnie śniadania lub niepełne wyżywienie (śniadania oraz obiadokolacje) dla wszystkich osób zakwaterowanych w ramach tego zamówienia przez cały okres pobytu.
 5. Każdy pokój objęty tym zapytaniem powinien mieć dostęp do bezpłatnego internetu przez sieć Wi-Fi.
 6. Terminy pobytu i zapotrzebowanie na pokoje jak niżej:

od 20 kwietnia 2018 do 25 kwietnia 2018 – jedna z trzech opcji:

 1. a) pokój trzyosobowy;
 2. b) apartament z 2 sypialniami;
 3. c) 2 pokoje: jeden pokój dwuosobowy oraz jeden pokój jednoosobowy.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia musi być zgodny z przedstawionym powyżej terminem misji gospodarczej.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW

Oferta musi zawierać:

 1. Nazwę oferenta,
 2. Adres oferenta,
 3. Numer telefonu oraz adres email,
 4. Datę sporządzenia,
 5. Numer zapytania ofertowego,
 6. Szczegółowy opis przedmiotu dostawy wraz z ceną pozycji wskazanej w opisie zamówienia,
 7. Nazwę proponowanego hotelu
 8. Termin związania ofertą (nie mniej niż 7 dni od złożenia oferty) oraz realizacji zamówienia

Wykonawca może złożyć dowolną ilość ofert w formie elektronicznej, w języku polskim.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Miejsce złożenia ofert:

 

Termin składania ofert upływa w dniu 7 listopada 2017 o godz. 16:00. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

OCENA OFERT I KRYTERIA WYBORU

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego dostawcę, zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

 1. Kryteria formalne dotyczące poprawności złożenia oferty i zawarcia wszystkich niezbędnych informacji, przedstawionych w zapytaniu ofertowym.
 2. Kryteria wyboru, zgodnie z poniższym zestawieniem:
 • 70% cena, ocena punktowa: najniższa cena –70 pkt, kolejne oferty – najniższa cena*70/cena danej oferty.
 • 30% liczba gwiazdek posiadanych przez hotel, ocena punktowa: 4* – 5 pkt, 5* – 30 pkt

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria. Jeśli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktacje, zamawiający spośród tych ofert wybierze tą ofertę, która posiada wcześniejszą datę wpłynięcia do zamawiającego. W przypadku, gdy żadna z ofert nie spełni wymaganych kryteriów, postępowanie zostaje anulowane.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi poprzez zamieszczenie informacji o wyborze wykonawcy na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (https://www.parp.gov.pl/) oraz stronie internetowej IPM (www.pestkownica.com.pl). Jeżeli wybrany oferent uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą z pozostałych ofert. Oferenci zostaną powiadomieni o wynikach postępowania drogą mailową.

ZAPYTANIE OFERTOWE 

IPM sp.z.o.o. sp.k. składa zapytanie ofertowe dotyczące

zakupu trzech biletów lotniczych na misję gospodarczą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich an trasie Berlin-Dubaj-Berlin.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu „Promocja terapii leśnej – usług prozdrowotnych w Pestkownicy – „Forest therapy by Pestkownica – impossible to copy””. Projekt, realizowany przez IPM sp.z.o.o. sp.k. będzie współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

POSTANOWIENIA OGÓLNE I WARUNKI UDZIAŁU

 1. Oferta musi mieć formę elektroniczną, zawierać imię, nazwisko oraz numer telefonu/adres email osoby wystawiającej ofertę i być sporządzona w języku polskim.
 2. W ofercie należy podać cenę netto i brutto. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszelkie opłaty dodatkowe: bagaż, prowizję biura, opłaty lotniskowe, itp.
 3. Oferta musi zostać przedstawiona w złotych polskich (PLN) osobno dla każdej z pozycji wskazanej w zapytaniu ofertowym.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.
 6. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty kapitałowo lub osobowo powiązane ze spółką IPM sp.z.o.o. sp.k.

ZAMAWIAJĄCY I OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

IPM sp.z.o.o. sp.k.

 1. Jana i Stefana Rewersów 18

62-002 Suchy Las

NIP: 972-123-86-24

Zapytania dotyczące postępowania prosimy kierować do p. Marka Jarczyńskiego – marek.jarczynski@pestkownica.com.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów lotniczych umożliwiających przelot do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w celu odbycia misji gospodarczej:

Wymagane bilety:

 • Trzy bilety na przelot z Berlina do Dubaju, w dniu 20.04.2018 wraz z trzema biletami powrotnymi z Dubaju do Berlina w dniu 26.04.2018, z bagażem rejestrowanym minimum 20 kg dla każdej osoby.
 • Wylot z Berlina w godzinach 9:30-13:30, wylot z Dubaju w godzinach 1-3 rano. Loty z przesiadką – minimalny czas przesiadki to 3h 00 min, a maksymalny to 6h 30 min.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia musi być zgodny z przedstawionym powyżej terminem lotów.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW

Oferta musi zawierać:

 1. Nazwę oferenta,
 2. Adres oferenta,
 3. Numer telefonu oraz adres email Oferenta,
 4. Termin związania ofertą (nie mniej niż 7 dni od złożenia oferty) oraz realizacji zamówienia,
 5. Datę sporządzenia,
 6. Numer zapytania ofertowego,
 7. Szczegółowy opis przedmiotu dostawy wraz z ceną pozycji wskazanych w opisie zamówienia,

Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie elektronicznej, w języku polskim.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Miejsce złożenia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 7 listopada 2017 o godz. 16:00. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

OCENA OFERT I KRYTERIA WYBORU

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego dostawcę, zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

 1. Kryteria formalne dotyczące poprawności złożenia oferty i zawarcia wszystkich niezbędnych informacji, przedstawionych w zapytaniu ofertowym.
 2. Kryteria wyboru, zgodnie z poniższym zestawieniem:
 • 90%  cena, ocena punktowa: najniższa cena – 90 pkt, kolejne oferty – najniższa cena*90/cena danej oferty;
 • 10% kwalifikacje Oferenta – akredytowany agent IATA – 10 pkt; brak akredytacji IATA – 0 pkt

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria. Jeśli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktacje, zamawiający spośród tych ofert wybierze tą ofertę, która posiada wcześniejszą datę wpłynięcia do zamawiającego. W przypadku, gdy żadna z ofert nie spełniła wymaganych kryteriów, postępowanie zostaje anulowane.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi poprzez zamieszczenie informacji o wyborze wykonawcy na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (https://www.parp.gov.pl/) oraz stronie internetowej IPM (www.pestkownica.com.pl). Jeżeli wybrany oferent uchyla się od wykonania zlecenia, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą z pozostałych ofert. Oferenci zostaną powiadomieni o wyniku postępowania drogą mailową.